Det med småt

Herunder finder du vilkår for anvendelsen af systemet for hhv. Køberen (“Handelsbetingelser – Køberen”) og Arrangøren (“Eventbetingelser – Arrangøren”).

Handelsbetingelser – Køberen

Forholdet mellem køberen og Flexminds ApS

Flexminds ApS formidler udelukkende, via domænerne flexbillet.dk, flextilmelding.dk og peoplecollider.dk, salget mellem køberen og den ansvarlige arrangør. Købet kan være tilmeldinger, billetter og lignende.

Betaling

Betaling på Flexminds ApS systemer kan gennemføres med langt de fleste gængse betalingskort. Det er dog op til arrangøren at bestemme hvilke muligheder, der ønskes tilladt på et givent arrangement. Al kommunikation mellem dig og betalingssystemet foregår krypteret. Dine kortoplysninger sendes direkte til betalingsudbyderen udenom Flexminds ApS systemer. Flexminds ApS har således ingen adgang til dine kortoplysninger.

Levering af billetter

De købte varer leveres som elektroniske billetter til den e-mail, du indtaster i forbindelse med dit køb. Du kan også vælge at downloade billetterne direkte fra systemet umiddelbart efter, at du på skærmen kan se bekræftelsen på dit gennemførte køb. Vær opmærksom på at du selv skal printe dine billetter og medbringe dem til arrangementet. Mailen med billetterne vil uanset hvad blive sendt umiddelbart efter dit køb. Hvis du ikke kan finde mailen i din indbakke anbefaler vi, at du leder i din spam-mappe. Har du ikke modtaget din mail en time efter dit køb kan du henvende dig direkte til arrangøren eller til Flexminds ApS på support@flexminds.dk.

Priser

Det vil altid være angivet på opsummeringssiden samt på fakturaen hvilke beløb, der er momsbelagt og hvilke, der ikke er. Hvis intet andet er specifikt angivet indeholder de viste beløb eventuelle ekstra afgifter så som told m.m.

Arrangøren gør opmærksom på at:

  • Billetten erstattes ikke ved bortkomst. Sørg derfor for at gemme din billet i din indbakke, så kan du altid printe en ny.
  • Billetten refunderes kun af arrangøren og kun i tilfælde af aflysning.
  • Evt. billet-, tilmeldings- og kortgebyr refunderes ikke. Ved eventuel refundering af køb, kan dette blive pålagt et gebyr.
  • Flexminds ApS har intet ansvar over for kunden vedrørende arrangørens betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangement eller eventuelle andre reklamationer vedrørende arrangementet. Al henvendelse herom rettes til arrangøren.
  • Flexminds ApS og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer, som skyldes kopiering eller videresalg af billetter.
  • Αrrangøren kan kontaktes som angivet under ”Fuld info” på event siden.

Fortrydelse

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler §17 stk. 2 jf. §9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Tilmeldings-, Billet-, kort- og evt. administrationsgebyrer refunderes ikke.

Håndtering af personoplysninger

Flexminds ApS giver generelt ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne website videre til tredjemand. Flexminds ApS forbeholder sig dog ret til at videregive data til arrangøren, hos hvem du har foretaget et køb. De personlige data indsamles med henblik på levering af billetter samt for at yde vores arrangører den service, at de kan kontakte dig, hvis et arrangement bliver aflyst eller flyttet. De data, som Flexminds ApS registrerer, er reguleret af ‘Lov om behandling af personoplysninger’. Dataansvarlig er Flexminds ApS. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

Forbehold for fejl og mangler

Flexminds ApS tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.

Eventbetingelser – Arrangøren

Aftalens omfang

Flexminds ApS stiller et online værktøj til rådighed for arrangøren og formidler på dennes vegne salg af billetter.

Arrangement informationer

Flexminds ApS kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende. Arrangøren accepterer, at Flexminds ApS opbevarer information om arrangøren og arrangørens arrangementer. Arrangøren har ansvaret for at oplysninger, der videregives til deltagerne, er korrekte og fyldestgørende. Arrangøren kan frit ændre i egne arrangementer så længe arrangementet ikke er publiceret. Hovedparten af oplysningerne vil blive låst ved publicering.

Immaterielle rettigheder

Arrangøren indestår for, at det af arrangøren anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der sag mod Flexminds ApS med påstand om retskrænkelse, giver Flexminds ApS arrangøren skriftlig meddelelse via e-mail herom, og arrangøren overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Flexminds ApS for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Aflysning

Aflyser arrangøren sit arrangement, skal denne sørge for også at aflyse eventen på flexbillet.dk/flextilmelding.dk inden arrangementet ellers planlagte start, således at Flexminds ApS kan tilbageføre billet-/tilmeldings-køberne deres penge hurtigst muligt. Billet-, tilmeldings- og betalings-gebyrer tilbageføres ikke.

Priser og gebyrer

Arrangøren fastsætter den vejledende udsalgspris for sine billetter/tilmeldinger. Flexminds ApS er berettiget til at opkræve et billet-/tilmeldingsgebyr hos købere, som alene tilfalder Flexminds ApS. Flexminds ApS fastsætter gebyrets størrelse, der vil dog aldrig være gebyr på gratis billetter. Kort-/betalingsgebyr vil ligeledes blive opkrævet hos købere. Ved brug af udenlandske betalingskort vil gebyret være højere end ved brug af danske betalingskort. Betalingskortgebyret er et direkte gebyr til betalingsudbyderen.

Afregning

Ved formidling af salg af billetter modtager Flexminds ApS betaling fra billet-/tilmeldings-køberen.

Flexminds ApS skal i tilfælde af aflysning kunne refundere køberen købesummen. Flexminds ApS udbetaler købssummen til arrangøren under forudsætning af, at arrangementet er gennemført og købet er effektueret, således at køberen kan fastholdes på købet. Endelig udbetaling til arrangøren foretages derfor efter arrangementets gennemførelse. Senest 3 bankdage efter arrangementets afslutning fremsendes opgørelse som Flexminds ApS benytter som arrangørens ”faktura” til Flexminds ApS på det netop gennemførte arrangement. Samtidig igangsættes bankoverførslen af de midler, der er arrangøren tilgode. Afregningen kan dog forsinkes i det tilfælde, at arrangøren har valgt at tilbyde kunderne betalingsmuligheder, som ikke udbetales til Flexminds ApS indenfor de normale 3 bankdage. I dette tilfælde igangsættes afregning samt bankoverførsel så snart samtlige betalinger er tilgået Flexminds ApS konto.

Såfremt arrangøren ikke gennemfører arrangementet, er arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer, og Flexminds ApS refunderer købesummen med fradrag af billet-, tilmeldings- og betalingsgebyrer til billetkøberen.

Arrangøren kan ikke rejse krav overfor hverken Flexminds ApS eller billetkøber om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer.

Flexminds ApS er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken Arrangøren eller billetkøberne.

Ansvarsdeling

Flexminds ApS er alene formidler af billet-/tilmeldings-salg og påtager sig intet ansvar over for køberne for arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra køber over kvaliteten af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet, herunder aflysning.

Arrangøren er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til Flexminds ApS og videregives af denne til køberne.

Modtager Flexminds ApS opkrævning fra Nets eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en billetkøber, viderefaktureres beløbet til arrangøren. Beløbet vil blive modregnet i arrangørens tilgodehavende beløb. Såfremt arrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos Flexminds ApS skal arrangøren inden 7 dage betale Flexminds ApS det fakturerede beløb.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn