Det med småt

Herunder finder du vilkår for anvendelsen af systemet for hhv. Køberen (“Handelsbetingelser – Køberen”) og Sælgeren (“Handelsbetingelser -Sælgeren”).

Handelsbetingelser – Køberen

Forholdet mellem køberen og Flexminds ApS

Flexminds ApS formidler udelukkende via domænet flexbillet.dk salget mellem Køberen og Sælgeren. Købet kan være tilmeldinger, billetter, medlemskontingent og lignende.

Håndtering af personoplysninger

Flexminds ApS giver generelt ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne website videre til tredjemand. Flexminds ApS forbeholder sig dog ret til at videregive data til Sælger, hos hvem du har foretaget et køb. De personlige data indsamles med henblik på levering af billetter samt for at yde Sælger den service, at de kan kontakte dig, hvis et arrangement bliver aflyst eller flyttet. De data, som Flexminds ApS registrerer, er reguleret af ‘Lov om behandling af personoplysninger’. Dataansvarlig er Flexminds ApS. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

Betaling

Betaling på Flexminds ApS systemer kan gennemføres med langt de fleste gængse betalingskort. Det er dog op til Sælgeren at bestemme hvilke muligheder, der kan benyttes ved betaling. Al kommunikation mellem dig og betalingssystemet foregår krypteret. Dine kortoplysninger sendes direkte til betalingsudbyderen udenom Flexminds ApS systemer. Flexminds ApS har således ingen adgang til dine kortoplysninger.

Billetkøb og arrangementstilmelding

Levering af billetter

De købte varer leveres som elektroniske billetter til den e-mail, du indtaster i forbindelse med dit køb. Du kan også vælge at downloade billetterne direkte fra systemet umiddelbart efter, at du på skærmen kan se bekræftelsen på dit gennemførte køb. Vær opmærksom på at du selv skal printe dine billetter og medbringe dem til arrangementet. Mailen med billetterne vil uanset hvad blive sendt umiddelbart efter dit køb. Hvis du ikke kan finde mailen i din indbakke anbefaler vi, at du leder i din spam-mappe. Har du ikke modtaget din mail en time efter dit køb, kan du henvende dig direkte til Sælger eller til Flexminds ApS på support@flexminds.dk.

Priser

Det vil altid være angivet på opsummeringssiden samt på fakturaen hvilke beløb, der er momsbelagt og hvilke, der ikke er. Hvis intet andet er specifikt angivet indeholder de viste beløb eventuelle ekstra afgifter så som told m.m.

Vær opmærksom på at:

  • Billetten erstattes ikke ved bortkomst. Sørg derfor for at gemme din billet i din indbakke, så kan du altid printe en ny.
  • Billetten refunderes kun af Sælger og kun i tilfælde af aflysning.
  • Evt. billet-, tilmeldings- og kortgebyr refunderes ikke. Ved eventuel refundering af køb, kan dette blive pålagt et gebyr.
  • Flexminds ApS har intet ansvar over for Køber vedrørende Sælgers betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangement eller eventuelle andre reklamationer vedrørende arrangementet. Al henvendelse herom rettes til Sælger.
  • Flexminds ApS og/eller Sælger har intet ansvar for problemer, som skyldes kopiering eller videresalg af billetter.
  • Sælger kan kontaktes som angivet under ”Fuld info” på event siden. Alternativ kan Sælgers kontaktoplysninger oplyses ved at kontakte Flexminds ApS på support@flexminds.dk.

Fortrydelse

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler §17 stk. 2 jf. §9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten. Tilmeldings-, Billet-, kort- og evt. administrationsgebyrer refunderes ikke.

Indmeldelse og medlemskontingent

Levering af bekræftelse

Du får tilsendt en bekræftelse på dit køb til den e-mail, du indtaster i forbindelse med din indmeldelse eller betaling af medlemskontingent. Du kan også vælge at downloade bekræftelsen direkte fra systemet umiddelbart efter, at du på skærmen kan se bekræftelsen på dit gennemførte køb. Hvis du ikke kan finde mailen i din indbakke, anbefaler vi, at du leder i din spam-mappe. Har du ikke modtaget din mail en time efter dit køb, kan du henvende dig direkte til Sælger eller til Flexminds ApS på support@flexminds.dk.

Priser

Det vil altid være angivet på opsummeringssiden samt på fakturaen hvilke beløb, der er momsbelagt og hvilke, der ikke er. Hvis intet andet er specifikt angivet indeholder de viste beløb eventuelle ekstra afgifter så som told m.m.

Vær opmærksom på at:

  • Flexminds ApS har intet ansvar over for Køberen ved Sælgers betalingsstandsning, konkurs, eller eventuelle andre reklamationer vedrørende indmeldelse. Al henvendelse herom rettes til Sælger.
  • Sælger kan kontaktes som angivet under ”Fuld info” på siden for indmeldelse og kontingentbetaling. Alternativ kan Sælgers kontaktoplysninger oplyses ved at kontakte Flexminds ApS på support@flexminds.dk.

Fortrydelse

Med mindre andet er angivet ved betaling er der ingen fortrydelsesret af indmeldelse eller  kontingent.

Automatisk fornyelse af medlemskab

Når du køber et medlemskab, kan du vælge at dette skal fornyes automatisk ved udløb. Du kan også slå det til, når du fornyer dit medlemskab.

Er automatisk fornyelse muligt for dit medlemskab, skal du aktivt vælge det til eller fra. Købet af dit medlemskab kan kun gennemføres, når du har taget stilling til automatisk fornyelse af medlemskabet.

Nogle køb kan være betinget af, at du vælger at slå automatisk fornyelse af medlemskab til. I disse tilfælde kan du kun vælge, at du gerne vil slå automatisk fornyelse af dit medlemskab til. Du skal derfor aktivt vælge at slå det til, selvom det er den eneste valgmulighed.

Information før automatisk fornyelse af medlemskab

Før dit medlemskab bliver fornyet automatisk, modtager du en email. I denne mail fremgår det, hvornår dit medlemskab bliver fornyet.

Når dit medlemskab er blevet fornyet, modtager du på mail en faktura for købet.

Afmelde automatisk fornyelse af medlemskab

Hvis du ønsker at afmelde automatisk fornyelse af dit medlemskab kan du enten trykke på linket i din kvitteringsmail eller på linket i den mail, du modtager, før dit medlemskab bliver fornyet.

Du kan altid afmelde den automatiske fornyelse af dit medlemskab. Bemærk dog, at det ikke har betydning for dit medlemskab før det skal fornyes. En afmelding af automatisk fornyelse er derfor ikke det samme som en udmelding eller annullering af dit medlemskab.

Skift af betalingskort til automatisk fornyelse af medlemskab

Ønsker du at benytte et nyt betalingskort til automatisk fornyelse af dit medlemskab, skal du afmelde den automatiske fornyelse af dit medlemskab. Når medlemskabet skal fornyes, modtager du en mail med instruktion om, hvordan du fornyer dit medlemskab. Når du gør det, kan du angive, at du fremadrettet gerne vil bruge dit nye betalingskort til automatisk fornyelse.

Hvis dit betalingskort ikke er gyldigt, når dit medlemskab bliver automatisk fornyet, vil du modtage en mail med informationer om at forny dit medlemskab.

Forbehold for fejl og mangler

Flexminds ApS tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.

Handelsbetingelser – Sælger

Aftalens omfang

Flexminds ApS stiller et online værktøj til rådighed for Sælger og formidler på dennes vegne indmeldelse i foreningen, betaling af medlemskontingent, tilmelding til arrangementer og salg af billetter.

Arrangement informationer

Flexminds ApS kan ikke gøres ansvarlig for mistede data eller omsætning grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende. Sælger accepterer, at Flexminds ApS opbevarer information om Sælger og Sælgers arrangementer. Sælger har ansvaret for at oplysninger, der videregives til Køber, er korrekte og fyldestgørende. Sælger kan frit ændre i egne arrangementer så længe arrangementet ikke er publiceret. Hovedparten af oplysningerne vil blive låst ved publicering.

Immaterielle rettigheder

Sælger indestår for, at det af Sælger anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der sag mod Flexminds ApS med påstand om retskrænkelse, giver Flexminds ApS Sælger skriftlig meddelelse via e-mail herom, og Sælger overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Sælger er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Flexminds ApS for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Aflysning

Aflyser Sælger sit arrangement, skal denne sørge for også at aflyse eventen på flexbillet.dk/flextilmelding.dk inden arrangementet ellers planlagte start, således at Flexminds ApS kan tilbageføre billet-/tilmeldings-køberne deres penge hurtigst muligt. Billet-, tilmeldings- og betalings-gebyrer tilbageføres ikke.

Priser og gebyrer

Sælger fastsætter den vejledende udsalgspris for sine ydelser (kontingent, billetter/tilmeldinger). Flexminds ApS er berettiget til at opkræve et transaktionsgebyr hos Køber, som alene tilfalder Flexminds ApS. Flexminds ApS fastsætter gebyrets størrelse. Der vil dog aldrig være gebyr på gratis billetter!

Kort-/betalingsgebyr vil ligeledes blive opkrævet hos Køber. Ved brug af udenlandske betalingskort vil gebyret være højere end ved brug af danske betalingskort. Betalingskortgebyret er et direkte gebyr til betalingsudbyderen.

Afregning ved indmeldelse og kontingentbetaling

Ved formidling af indmeldelse og kontingent modtager Flexminds ApS betaling fra Køber. Der er to forskellige afregningsmetoder, der er beskrevet i de følgende afsnit. For begge metoder gælder, at Flexminds ApS er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken Sælger eller Køber.

Afgrænset købsperiode

Hvis medlemskab kun kan købes i en afgrænset periode, sker den endelige udbetalinge til Sælger, når købsperioden er afsluttet. Senest 3 bankdage efter denne dato fremsendes opgørelse som Flexminds ApS benytter som Sælgers ”faktura” til Flexminds ApS. Samtidig igangsættes bankoverførslen af de midler, der er Sælger tilgode. Afregningen kan dog forsinkes i det tilfælde, at Sælger har valgt at tilbyde Køber betalingsmuligheder, som ikke udbetales til Flexminds ApS indenfor de normale 3 bankdage. I dette tilfælde igangsættes afregning samt bankoverførsel så snart samtlige betalinger er tilgået Flexminds ApS konto.

Løbende købsperiode

Hvis medlemskab kan købes løbende, sker udbetaling ved løbende accontoudbetalinger. Intervallet mellem disse fastsættes efter aftale. Ved accontooverførsel fremsendes en opgørelse over salget siden sidste accontoudbetaling. Samtidig igangsættes bankoverførlse af de midler, der er Sælger tilgode. Der bliver dog tilbageholdt et beløb, der sikrer, at Flexminds ApS kan refundere køb på Sælger foranledning.

Afregning ved billetsalg

Ved formidling af salg af billetter modtager Flexminds ApS betaling fra Køber.

Flexminds ApS skal i tilfælde af aflysning kunne refundere køberen købesummen. Flexminds ApS udbetaler købssummen til Sælger under forudsætning af, at arrangementet er gennemført og købet er effektueret, således at køberen kan fastholdes på købet. Endelig udbetaling til Sælger foretages derfor efter arrangementets gennemførelse. Senest 3 bankdage efter arrangementets afslutning fremsendes opgørelse, som Flexminds ApS benytter som Sælgers ”faktura” til Flexminds ApS på det netop gennemførte arrangement. Samtidig igangsættes bankoverførslen af de midler, der er Sælger tilgode. Afregningen kan dog forsinkes i det tilfælde, at Sælger har valgt at tilbyde Køber betalingsmuligheder, som ikke udbetales til Flexminds ApS indenfor de normale 2 bankdage. I dette tilfælde igangsættes afregning samt bankoverførsel, så snart samtlige betalinger er tilgået Flexminds ApS konto.

Såfremt Sælger ikke gennemfører arrangementet, er Sælger, Sælgers konkursbo eller den eller de som Sælger måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer, og Flexminds ApS refunderer købesummen med fradrag af billet-, tilmeldings- og betalingsgebyrer til Køber.

Sælger kan ikke rejse krav overfor hverken Flexminds ApS eller Køber om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer.

Flexminds ApS er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken Sælger eller Køber.

Ansvarsdeling

Flexminds ApS er alene formidler af salget mellem Køber og Sælger og påtager sig intet ansvar over for Køber for Sælgers eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra Køber over kvaliteten af Sælgers leverance, herunder kvalitet og aflysning.

Sælger er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til Flexminds ApS og videregives af denne til Køber.

Modtager Flexminds ApS opkrævning fra Nets eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en Køber, viderefaktureres beløbet til Sælger. Beløbet vil blive modregnet i Sælgers tilgodehavende beløb. Såfremt Sælger ikke har noget tilgodehavende beløb hos Flexminds ApS skal Sælger inden 7 dage betale Flexminds ApS det fakturerede beløb.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn