Handelsbetingelser – Arrangører (“Sælger”)

Aftalens omfang

Flexminds ApS stiller et online værktøj (flexbillet.dk) til rådighed for Sælger og formidler på dennes vegne eksempelvis indmeldelse i forening, betaling af medlemskontingent, tilmelding til arrangementer og salg af billetter.

Arrangement informationer

Flexminds ApS kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende. Sælger accepterer, at Flexminds ApS opbevarer information om Sælger og Sælgers arrangementer. Sælger har ansvaret for at oplysninger, der videregives til Køber, er korrekte og fyldestgørende. Sælger kan frit ændre i egne arrangementer så længe arrangementet ikke er publiceret. Hovedparten af oplysningerne vil blive låst ved publicering.

Immaterielle rettigheder

Sælger indestår for, at det af Sælger anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der sag mod Flexminds ApS med påstand om retskrænkelse, giver Flexminds ApS Sælger skriftlig meddelelse via e-mail herom, og Sælger overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Sælger er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Flexminds ApS for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Aflysning

Aflyser Sælger sit arrangement, skal denne sørge for også at aflyse eventen på flexbillet.dk inden arrangementet ellers planlagte start, således at Flexminds ApS kan tilbageføre billet-/tilmeldings-køberne deres penge hurtigst muligt. Billet-, tilmeldings- og betalings-gebyrer tilbageføres ikke.

Priser og gebyrer

Sælger fastsætter den vejledende udsalgspris for sine ydelser (kontingent, billetter/tilmeldinger mm.). Flexminds ApS er berettiget til at opkræve et deltager-/billetgebyr eller tilsvarende hos Køber, som alene tilfalder Flexminds ApS. Flexminds ApS fastsætter gebyrets størrelse. Der vil dog aldrig være gebyr på gratis billetter.

Efter 1. januar 2018 må kortgebyrer ikke opkræves hos Køber, hvorfor dette altid opkræves hos Sælger. Kortgebyret er et direkte gebyr til betalingsudbyderen. Andre betalingsgebyrer (herunder gebyr for faktura og EAN-faktura) kan efter Sælgers valg opkræves hos Køber eller afregnes af sælger. Se gældende satser under Priser på denne side.

Afregning ved indmeldelse og kontingentbetaling

Ved formidling af indmeldelse og kontingent modtager Flexminds ApS betaling fra Køber. Der er to forskellige afregningsmetoder, der er beskrevet i de følgende afsnit. For begge metoder gælder, at Flexminds ApS er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken Sælger eller Køber.

Afgrænset købsperiode

Hvis medlemskab kun kan købes i en afgrænset periode, sker den endelige udbetalinge til Sælger, når købsperioden er afsluttet. Senest 3 bankdage efter denne dato fremsendes opgørelse som Flexminds ApS benytter som Sælgers ”faktura” til Flexminds ApS. Samtidig igangsættes bankoverførslen af de midler, der er Sælger tilgode. Afregningen kan dog forsinkes i det tilfælde, at Sælger har valgt at tilbyde Køber betalingsmuligheder, som ikke udbetales til Flexminds ApS indenfor de normale 3 bankdage. I dette tilfælde igangsættes afregning samt bankoverførsel så snart samtlige betalinger er tilgået Flexminds ApS konto.

Løbende købsperiode

Hvis medlemskab kan købes løbende, sker udbetaling ved løbende accontoudbetalinger. Intervallet mellem disse fastsættes efter aftale. Ved accontooverførsel fremsendes en opgørelse over salget siden sidste accontoudbetaling. Samtidig igangsættes bankoverførlse af de midler, der er Sælger tilgode. Der bliver dog tilbageholdt et beløb, der sikrer, at Flexminds ApS kan refundere køb på Sælger foranledning.

Afregning ved billetsalg

Ved formidling af salg af billetter modtager Flexminds ApS betaling fra Køber.

Flexminds ApS skal i tilfælde af aflysning kunne refundere køberen købesummen. Flexminds ApS udbetaler købssummen til Sælger under forudsætning af, at arrangementet er gennemført og købet er effektueret, således at Køberen kan fastholdes på købet. Endelig udbetaling til Sælger foretages derfor efter arrangementets gennemførelse. Senest 3 bankdage efter arrangementets afslutning fremsendes opgørelse, som Flexminds ApS benytter som Sælgers ”faktura” til Flexminds ApS på det netop gennemførte arrangement. Samtidig igangsættes bankoverførslen af de midler, der er Sælger tilgode. Afregningen kan dog forsinkes i det tilfælde, at Sælger har valgt at tilbyde Køber betalingsmuligheder, som ikke udbetales til Flexminds ApS indenfor de normale 3 bankdage. I dette tilfælde igangsættes afregning samt bankoverførsel, så snart samtlige betalinger er tilgået Flexminds ApS konto.

Såfremt Sælger ikke gennemfører arrangementet, er Sælger, Sælgers konkursbo eller den eller de som Sælger måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer, og Flexminds ApS refunderer købesummen med fradrag af billet-, tilmeldings- og betalingsgebyrer til Køber.

Sælger kan ikke rejse krav overfor hverken Flexminds ApS eller Køber om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer.

Flexminds ApS er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken Sælger eller Køber.

Ansvarsdeling

Flexminds ApS er alene formidler af salget mellem Køber og Sælger og påtager sig intet ansvar over for Køber for Sælgers eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra Køber over kvaliteten af Sælgers leverance, herunder kvalitet og aflysning.

Sælger er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til Flexminds ApS og videregives af denne til Køber.

Modtager Flexminds ApS opkrævning fra Nets eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en Køber, viderefaktureres beløbet til Sælger. Beløbet vil blive modregnet i Sælgers tilgodehavende beløb. Såfremt Sælger ikke har noget tilgodehavende beløb hos Flexminds ApS skal Sælger inden 7 dage betale Flexminds ApS det fakturerede beløb.

Sikkerheds- og persondatapolitikker

Flexminds ApS og Køber indgår separat aftale om Sikkerheds- og persondatapolitikker.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
LinkedIn